CONCEJALIA DE HACIENDA, EMPLEO Y REGIMEN INTERIOR

EMPLEO PUBLICO

Lista definitiva de personas admitidas y excluídas para la contratación laboral temporal de un técnico de orientación laboral

Rematado o prazo de presentación de solicitudes para tomar parte no proceso selectivo para a contratación laboral temporal dun técnico de orientación laboral, mediante o procedemento selectivo de concurso-oposición libre. De conformidade co disposto nas bases da convocatoria aprobada por Decreto nº1113/2011 de vinte e dous de xullo, polo presente resolvo:

1º.- Aprobar a seguinte listaxe  definitiva de persoas admitidas e excluídas: 

ADMITIDOS:

Nº orde               DNI                        Apelidos e nome

1.                         32.680.872B       Abelleira Rey, Sonia María.-

2.                         32.775.613S       Bello Suárez, M.ª Jesús.-

3.                         46.906.539V       Botana Fernández, M.ª del Carmen.-

4.                         53.164.947X       Campuzano Afonso, Catarina.-

5.                         32.799.665D       Carro González, M.ª Isabel.-

6.                         53.168.930Z        Cebral Vaquero, María.- 

7.                         52.933.480S        Curros Neu, Lorena.-

8.                         32.669.260Z         Dorna Lois, Laura.-

9.                         32.812.911F         Fachal Mata, M.ª Loreto.-

10.                       79.329.587B         Fernández Alonso, M.ª Leticia.-

11.                       33.330.648Z         Fernández Varela, Patricia.-

12.                       32.658.284D        Freire Rico, Silvia.-

13.                       32.840.394M        García López, Mar.-

14.                       33.548.093V        García López, Patricia.-

15.                       76.717.093H        González Cid, M.ª Elena.-

16.                       44.810.997M        Guerra García, Beatriz.-

17.                       76.718.889C         López Castro, Eva.-

18.                       35.576.281L          Martínez Alonso, Marta.-

19.                       76.577.348K         Méndez Rodríguez, Marta.-

20.                       52.937.376R         Otero Pérez, Susana.-         

21.                       32.779.237M        Pallas Muiño, Jesús Antonio.-

22.                       53.161.543X         Pereira Boquete, María.-

23.                       46.918.977N         Ramos Casal, Paula.-

24.                       76.778.353Y         Rodríguez Lois, Nieves.-

25.                       46.906.675S         Rodríguez Sánchez, Soraya.-

26.                       32.828.3604J        Romera Calleja, Virginia.-

27.                       32.762.400G         Senin Varela, Antonio.-

28.                       32.748.482R         Vázquez de la Parra, Paloma.-

29.                       76.826.434V         Vilariño González, Covadonga.-

 

EXCLUIDOS: 

Ningún.

                A lista de aspirantes de persoas admitidas e excluídas estará exposta ó público, no Taboleiro de Edictos Municipal.-

2º.-A constitución do tribunal terá lugar o vindeiro martes, día 30 de agosto, a partires das 09:00 h, no Edificio de usos Administrativos do Concello, sita na Avda. da Mariña 25, Sada. A fase de concurso terá lugar acto seguido.-

A fase de oposición terá lugar ás 12:00 horas no Instituto de Enseñanza Secundaria de Sada “Isaac Díaz Pardo”, sito na rúa Lagoa nº 19, polo que se convoca ás persoas aspirantes, nesa data e nesa hora, debendo comparecer provistas de cadanseu D.N.I.-

3º- O Tribunal cualificador estará composto polos seguintes membros:

Presidente: D. Carlos Pérez González, Técnico de administración xeral do Concello de Sada

Suplente:  D.  Enrique Roel Estrada, Arquitecto do Concello de Sada

Secretario:  Emilio Seijo Frías, secretario xeral do Concello de Sada.-

Suplente: D. Juan Esteban Méndez Leiva, técnico de admón. xeral do Concello de Sada.-

Vogais:

Titular: Dª. Luisa Celis Sanmiguel, axente de desenvolvemento local-Técnica local de emprego do Concello de Sada.-

Suplente: D.ª  María Asunción Pita Meilán, traballadora social do Concello de Sada.-

Titular: Dª. M.ª Jesús Ramos Esperante, Tesoureira do Concello de Sada

Suplente: Dª. Ana Cobas García, traballadora social do Concello de Sada.-

Titular: D. ª M.ª del Mar Ponte Mastre, Orientadora profesional do Concello de Oleiros

 Suplente: D. Manuel Ramón Lema Pombo, Director do CFO Os Regos do Concello de Oleiros

Titular: D.ª M.ª Belia Vellón López, Asesora xurídica do Concello de Culleredo

Suplente: D. Carlos Travesas Sampedro, xefe de servizo de formación e emprego do Concello de Culleredo.-

 

Sada, 22/08/11

Relación provisional de admitidos y excluidos para el procedimiento selectivo de un Fontanero

Decreto 1223 de data 12/08/2011:

Rematado o prazo de presentación de solicitudes para o procedemento selectivo dun Fontaneiro  mediante o sistema de oposición restrinxida, de conformidade co disposto na Base 4ª da convocatoria aprobada por Decreto desta Alcaldía nº 1034/2010 do once de xullo polo presente resolvo:

1º.-Aprobar a seguinte relación definitiva de persoas admitidas ao non existir persoas excluídas:

PERSOAS ADMITIDAS:

Nº      DNI                       Apelidos e nome

1.       47.657.535Y        Insua Alvarez, Juan Antonio

2.       76.3327.261J      Muiños Varela, Juan A.

3.       35.321.553Q       Quevedo García, José Oscar

4.       32.449.156C        Remuiñan Tasende, Jesús

5.       32.800.728Z         Valiño Canle, Víctor

A lista de persoas aspirantes admitidas estará exposta ó público, no Taboleiro de Edictos Municipal.-

2º.- A constitución do tribunal terá lugar o vindeiro día 22 de agosto ás 9:00 na nave da brigada de obras e servizos do Concello de Sada sita na Avda.de Sada e os seus contornos s/n, polo que se convoca ás persoas aspirantes ás 9:30 debendo comparecer provistas de cadanseu D.N.I.-

3º.- O Tribunal cualificador estará composto polos seguintes membros:

Presidente: D.Carlos Pérez González, Técnico de administración xeral do Concello de Sada

Suplente: D. José Antonio Salinas Brandariz, arquitecto técnico do Concello de Sada.-

Secretario: D. Juan E. Méndez Leiva, Técnico de  admón. Xeral do Concello de Sada.-

Suplente: Dª. M.ªBelén Novo Reimúndez, administrativo de admón. Xeral do Concello de Sada.-

Vogais:

Titular: Valentín Medina Prieto, enxeñeiro técnico do Concello de Sada.-

Suplente: D.José Antonio Gómez Ríos, operario-sepulturerio  do Concello de Sada.-

Titular: D.Francisco Blanco Gilda, encargado da brigada de obras e servizos do Concello de Sada.-

Suplente: D. Ramón Pampillo Deibe, operario de servizos do Concello de Sada.-

Titular: D.Juan Carlos Cela Rodríguez, operario de servizos do Concello de Sada

Suplente: D.José Antonio Vázquez Insua, operario de servizos do Concello de Sada.-

Sada, 12/08/2011

Relación provisional de personas admitidas y excluídas para el procedimiento selectivo de un Arquitecto

Decreto 1220 de 12/08/2011:

Rematado o prazo de presentación de solicitudes para o procedemento selectivo dun (1) Arquitecto mediante o sistema de oposición restrinxida, de conformidade co disposto na Base 4ª da convocatoria aprobada por Decreto desta Alcaldía nº 1034/2011 do once de xullo, setembro polo presente resolvo:

1º.-Aprobar a seguinte relación provisional de persoas admitidas:

PERSOAS ADMITIDAS:

Nº orde      DNI                Apelidos e nome

1.       76.292.300N        Berdía Cuñado, Francisco Miguel

2.       32.813.340E        Ramos Botana, Francisco Javier

3.       46.915.237K        Rico Parra, Gloria

4.       76.417.700Q        Soto Enríquez, Genma

PERSOAS EXCLUÍDAS

1.     32.790.375B           Castro García, Nuria.- Non achega fotocopia compulsada do título de Arquitecto Técnico.- Non compulsou o título de coñecemento de lingua galega.

A lista de persoas aspirantes admitidas e excluídas estará exposta ó público, no Taboleiro de Edictos Municipal.-

2º.- Segundo establece o artigo 71 da Lei 30/92, conceder o prazo de dez días hábiles seguintes á publicación desta resolución no taboleiro de anuncios para que presenten as reclamacións oportunas ou enmenden os defectos sinalados.

 

Relación definitiva de personas admitidas para el procedimiento selectivo de un operario

Decreto 1224 de data 12/08/2011

Rematado o prazo de presentación de solicitudes para o procedemento selectivo dun (1) operario mediante o sistema de oposición restrinxida, de conformidade co disposto na Base 4ª da convocatoria aprobada por Decreto desta Alcaldía nº 1034/2011 do once de xullo polo presente resolvo:

1º.-Aprobar a seguinte relación  definitiva de persoas admitidas ao non existir persoas excluídas:

Nº      DNI                         Apelidos e nome

1.       32.440.655Y         Fernández Loureda, José Angel

2.       19.882.262G        Luna Bonet, Francisco

3.     33.836.512Q          Puente Yanes, Pablo

A lista de persoas aspirantes admitidas estará exposta ó público, no Taboleiro de Edictos Municipal.-

2º.- A constitución do tribunal terá lugar o vindeiro día 22 de agosto ás 12:00 na nave da brigada de obras e servizos do Concello de Sada sita na Avda.de Sada e os seus contornos s/n, polo que se convoca ás persoas aspirantes ás 12:30 debendo comparecer provistas de cadanseu D.N.I.-

3º.- O Tribunal cualificador estará composto polos seguintes membros:

Presidente: D.Carlos Pérez González, Técnico de administración xeral do Concello de Sada

Suplente: D. José Antonio Salinas Brandariz, arquitecto técnico do Concello de Sada.-

Secretario: D. Juan E. Méndez Leiva, Técnico de  admón. Xeral do Concello de Sada.-

Suplente: Dª. M.ªBelén Novo Reimúndez, administrativo de admón. Xeral do Concello de Sada.-

Vogais:

Titular: Valentín Medina Prieto, enxeñeiro técnico do Concello de Sada.-

Suplente: D.José Antonio Gómez Ríos, operario-sepulturerio  do Concello de Sada.-

Titular: D.Francisco Blanco Gilda, encargado da brigada de obras e servizos do Concello de Sada.-

Suplente: D. Ramón Pampillo Deibe, operario de servizos do Concello de Sada.-

Titular: D.Juan Carlos Cela Rodríguez, operario de servizos do Concello de Sada.

Suplente: D.José Antonio Vázquez Insua, operario de servizos do Concello de Sada.-

Sada, 12/08/2011