Lista definitiva de personas admitidas y excluídas para la contratación laboral temporal de un técnico de orientación laboral

Rematado o prazo de presentación de solicitudes para tomar parte no proceso selectivo para a contratación laboral temporal dun técnico de orientación laboral, mediante o procedemento selectivo de concurso-oposición libre. De conformidade co disposto nas bases da convocatoria aprobada por Decreto nº1113/2011 de vinte e dous de xullo, polo presente resolvo:

1º.- Aprobar a seguinte listaxe  definitiva de persoas admitidas e excluídas: 

ADMITIDOS:

Nº orde               DNI                        Apelidos e nome

1.                         32.680.872B       Abelleira Rey, Sonia María.-

2.                         32.775.613S       Bello Suárez, M.ª Jesús.-

3.                         46.906.539V       Botana Fernández, M.ª del Carmen.-

4.                         53.164.947X       Campuzano Afonso, Catarina.-

5.                         32.799.665D       Carro González, M.ª Isabel.-

6.                         53.168.930Z        Cebral Vaquero, María.- 

7.                         52.933.480S        Curros Neu, Lorena.-

8.                         32.669.260Z         Dorna Lois, Laura.-

9.                         32.812.911F         Fachal Mata, M.ª Loreto.-

10.                       79.329.587B         Fernández Alonso, M.ª Leticia.-

11.                       33.330.648Z         Fernández Varela, Patricia.-

12.                       32.658.284D        Freire Rico, Silvia.-

13.                       32.840.394M        García López, Mar.-

14.                       33.548.093V        García López, Patricia.-

15.                       76.717.093H        González Cid, M.ª Elena.-

16.                       44.810.997M        Guerra García, Beatriz.-

17.                       76.718.889C         López Castro, Eva.-

18.                       35.576.281L          Martínez Alonso, Marta.-

19.                       76.577.348K         Méndez Rodríguez, Marta.-

20.                       52.937.376R         Otero Pérez, Susana.-         

21.                       32.779.237M        Pallas Muiño, Jesús Antonio.-

22.                       53.161.543X         Pereira Boquete, María.-

23.                       46.918.977N         Ramos Casal, Paula.-

24.                       76.778.353Y         Rodríguez Lois, Nieves.-

25.                       46.906.675S         Rodríguez Sánchez, Soraya.-

26.                       32.828.3604J        Romera Calleja, Virginia.-

27.                       32.762.400G         Senin Varela, Antonio.-

28.                       32.748.482R         Vázquez de la Parra, Paloma.-

29.                       76.826.434V         Vilariño González, Covadonga.-

 

EXCLUIDOS: 

Ningún.

                A lista de aspirantes de persoas admitidas e excluídas estará exposta ó público, no Taboleiro de Edictos Municipal.-

2º.-A constitución do tribunal terá lugar o vindeiro martes, día 30 de agosto, a partires das 09:00 h, no Edificio de usos Administrativos do Concello, sita na Avda. da Mariña 25, Sada. A fase de concurso terá lugar acto seguido.-

A fase de oposición terá lugar ás 12:00 horas no Instituto de Enseñanza Secundaria de Sada “Isaac Díaz Pardo”, sito na rúa Lagoa nº 19, polo que se convoca ás persoas aspirantes, nesa data e nesa hora, debendo comparecer provistas de cadanseu D.N.I.-

3º- O Tribunal cualificador estará composto polos seguintes membros:

Presidente: D. Carlos Pérez González, Técnico de administración xeral do Concello de Sada

Suplente:  D.  Enrique Roel Estrada, Arquitecto do Concello de Sada

Secretario:  Emilio Seijo Frías, secretario xeral do Concello de Sada.-

Suplente: D. Juan Esteban Méndez Leiva, técnico de admón. xeral do Concello de Sada.-

Vogais:

Titular: Dª. Luisa Celis Sanmiguel, axente de desenvolvemento local-Técnica local de emprego do Concello de Sada.-

Suplente: D.ª  María Asunción Pita Meilán, traballadora social do Concello de Sada.-

Titular: Dª. M.ª Jesús Ramos Esperante, Tesoureira do Concello de Sada

Suplente: Dª. Ana Cobas García, traballadora social do Concello de Sada.-

Titular: D. ª M.ª del Mar Ponte Mastre, Orientadora profesional do Concello de Oleiros

 Suplente: D. Manuel Ramón Lema Pombo, Director do CFO Os Regos do Concello de Oleiros

Titular: D.ª M.ª Belia Vellón López, Asesora xurídica do Concello de Culleredo

Suplente: D. Carlos Travesas Sampedro, xefe de servizo de formación e emprego do Concello de Culleredo.-

 

Sada, 22/08/11